armory

แปลว่า


n คลังแสง
ความหมายเหมือนกับ: munitions plant , arms factory
คำที่เกี่ยวข้อง: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top