aristocrat

แปลว่า


n ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
n สมาชิกของชนชั้นสูง
ความหมายเหมือนกับ: nobleman , noble , peer
คำที่เกี่ยวข้อง: คนชั้นสูง , ผู้ดี