argumentative

แปลว่า


adj ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: controversial


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top