arguable

แปลว่า


adj ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: controvertible , debatable
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการโต้เถียง
adj ซึ่งโต้แย้งได้
ความหมายเหมือนกับ: questionable , disputable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่ ,
adj ที่ถกเถียงกันได้
ความหมายเหมือนกับ: unresolved , moot