arctic

แปลว่า


adj ที่อยู่ใกล้บริเวณขั้วโลกเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: polar , in the Arctic Circle
adj หนาวจัด
ความหมายเหมือนกับ: frigid , frozen
คำที่เกี่ยวข้อง: หนาวมาก