arbor

แปลว่า


n ที่มีร่มเงา (โดยต้นไม้)
ความหมายเหมือนกับ: arbour
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ร่มใต้ต้นไม้หรือซุ้มต้นไม้
n สิ่งที่ช่วยค้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องช่วยค้ำ

คำที่มี "arbor" ในคำ


arbored adj ที่มีต้นไม้ทั้งสองข้าง

arboretum n สวนพฤกษชาติ

harbor vt เก็บไว้ในใจ

harbor vi จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ

harbor vt จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ

harbor n ท่าเรือ
ความหมายเหมือนกับ: haven , port

harbormaster n นายท่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top