approachable

แปลว่า


adj ซึ่งเข้าใกล้ได้
ความหมายเหมือนกับ: accessible
adj ที่เข้าถึงได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: friendly , receptive , sanction
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นมิตร , ที่สนิทได้ง่าย

คำที่มี "approachable" ในคำ


unapproachable adj ที่ไม่เป็นมิตร
คำตรงข้าม: friendly

unapproachable adj ที่ไม่สามารถเข้าได้
ความหมายเหมือนกับ: inaccessible , unreachable
คำตรงข้าม: accessible , reachableค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top