apportion

แปลว่า


vt แบ่งสันปันส่วน
ความหมายเหมือนกับ: allot , portion out
คำที่เกี่ยวข้อง: แจกจ่าย , จัดสรร

คำที่มี "apportion" ในคำ


apportionment n การจัดสรร
ความหมายเหมือนกับ: allotment , partition

apportion among phrv แบ่งปัน

apportion between phrv แบ่งปัน

reapportion n แบ่งส่วนใหม่
ความหมายเหมือนกับ: redistribute , redistrict , resectionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top