appease

แปลว่า


vt ทำให้สงบ
ความหมายเหมือนกับ: soothe , pacify
คำที่เกี่ยวข้อง: ระงับ
vt พะเน้าพะนอ
ความหมายเหมือนกับ: satisfy , allay
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลอบ , เอาใจ