appeal to

แปลว่า


phrv ดึงดูดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สนใจ
phrv บอก
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top