anus

แปลว่า


n ทวารหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่องทวารหนัก

หมวดคำ


คำที่มี "anus" ในคำ


manuscript n หนังสือที่เขียนด้วยลายมือ

manuscript n ต้นฉบับที่เขียนหรือพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: copy , original

manuscript adj ซึ่งเขียนด้วยลายมือ
ความหมายเหมือนกับ: handwritten

tetanus n โรคบาดทะยัก

tetanus n บาดทะยัก

tetanus n การหดตัวของกล้ามเนื้อ

Uranus n ดาวยูเรนัส

meanuseful adj มีคุณค่า
ความหมายเหมือนกับ: important , significant
คำตรงข้าม: insignificant , unimportantค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top