antipathetic

แปลว่า


adj ที่ตรงกันข้าม
ความหมายเหมือนกับ: antipathetical , contrary , adverse
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่แย้งกัน
คำตรงข้าม: agreeable