anterior

แปลว่า


adj ก่อน
ความหมายเหมือนกับ: previous , earlier
คำที่เกี่ยวข้อง: เกิดขึ้นก่อน
adj ซึ่งอยู่ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forward , fore , front
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า
คำตรงข้าม: backward