anomalous

แปลว่า


adj ที่ต่างไปจากปกติ
ความหมายเหมือนกับ: abnormal , atypical , irregular
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ต่างจากเกณฑ์ปกติ