annihilating

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้ล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: fateful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้หายนะ
adj เป็นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: fatal , baleful , toxic
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นภัย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top