angle

แปลว่า


n การวัดมุม
ความหมายเหมือนกับ: corner , projection
n แง่มุมในการพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: standpoint , outlook , perspective
คำที่เกี่ยวข้อง: แง่ (ความเห็น) , มุมมอง
n มุม
vi หักมุม
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนที่ทำมุม
vt หักมุม
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม
vt ตกปลา
vt ล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: หลอกล่อ (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ)