anemia

แปลว่า


n ความอ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: lifelessness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอ่อนกำลัง
n ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ)
ความหมายเหมือนกับ: anaemia