analyse

แปลว่า


vt วิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: analyze , resolve into elements
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษา , ตรวจสอบ , พิจารณา , นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ