amorphous

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: shapeless , formless , indefinite
adj ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้
ความหมายเหมือนกับ: anomalous , atypical