amercement

แปลว่า


n ของที่เป็นค่าปรับ
ความหมายเหมือนกับ: fine , mulct
คำที่เกี่ยวข้อง: ของที่ถูกริบ , เงินค่าปรับ
n ค่าปรับ
ความหมายเหมือนกับ: fine , forfeit
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่าสินไหมทดแทน