amenable

แปลว่า


adj ซึ่งยอมให้ทดสอบ
adj ซึ่งยินดีร่วมมือ
ความหมายเหมือนกับ: agreeable
adj ที่ตอบสนองต่อ
ความหมายเหมือนกับ: responsive , answerable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ยอมให้