amassed

แปลว่า


adj ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: assembled , compiled


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top