altitude

แปลว่า


n ความสูง
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล
n ชนชั้นสูง
n ที่สูง
ความหมายเหมือนกับ: height , elevation , loftiness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสูง
n ระดับหรือตำแหน่ง
n ระยะทางจากฐานถึงจุดสูงสุด (เรขาคณิต)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top