allot

แปลว่า


vt แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
vt แบ่งสันปันส่วน
ความหมายเหมือนกับ: assign , apportion , allocate
คำที่เกี่ยวข้อง: แบ่ง , แจกจ่าย , จ่ายแจก