allegorical

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
ความหมายเหมือนกับ: symbolic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเปรียบเทียบ
adj เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา
ความหมายเหมือนกับ: symbolical , figurative
adj เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา
ความหมายเหมือนกับ: symbolical , figurative
adj เป็นสัญลักษณ์
ความหมายเหมือนกับ: figurative , metaphoric
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นเครื่องหมาย