all night

แปลว่า


adj ตลอดคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทั้งคืน
adv ตลอดคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทั้งคืน

ตัวอย่างประโยค


The baby kept us awake all night. เจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน