alive

แปลว่า


adj เต็มไปด้วย
adj มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: alert , living
adj มีชีวิตอยู่
ความหมายเหมือนกับ: living , live , animate , breathing
คำที่เกี่ยวข้อง: ยังอยู่ , อยู่ , ยังคงอยู่
คำตรงข้าม: dead , lifeless , inanimate
adj รู้ (ถึงอันตราย)
คำที่เกี่ยวข้อง: ระวังตัว