aline

แปลว่า


vt จัดให้เป็นแนวเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: align , straighten , arrange
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน
vt จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
vt ประกาศสนับสนุน
vi อยู่ในแนวเดียวกัน