alias

แปลว่า


n ฉายา
ความหมายเหมือนกับ: pseudonym , assumed name , pen name
คำที่เกี่ยวข้อง: สมญานาม
adv มีนามแฝงว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: อีกนัยหนึ่งเรียกว่า , ใช้อีกชื่อหนึ่งว่า