algorithm

แปลว่า


n ชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน
คำที่เกี่ยวข้อง: อัลกอริธึม , คำสั่ง , ขั้นตอนวิธี
n ลำดับขั้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา