alarm

แปลว่า


n กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
n ความกลัว
ความหมายเหมือนกับ: fear
vt ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
vt เตือนภัย
vt ทำให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: fear , frighten , scare
n สัญญาณเตือนภัย
ความหมายเหมือนกับ: siren , horn , signal
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงเตือน , สัญญาณบอกเหตุ

ตัวอย่างประโยค


I wish I hadn't forgotten to set my alarm. ฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarm. ฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก