alarm

แปลว่า


n กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
n ความกลัว
ความหมายเหมือนกับ: fear
vt ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
vt เตือนภัย
vt ทำให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: fear , frighten , scare
n สัญญาณเตือนภัย
ความหมายเหมือนกับ: siren , horn , signal
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงเตือน , สัญญาณบอกเหตุ

ตัวอย่างประโยค


I wish I hadn't forgotten to set my alarm. ฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarm. ฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก

คำที่มี "alarm" ในคำ


alarm clock n นาฬิกาปลุก

alarmed adj ที่ตื่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: fearful , frightened

alarming adj ซึ่งน่าตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: frightening , distressing , startling

alarmist adj ที่ตื่นตูม

alarmist n พวกกระต่ายตื่นตูม
ความหมายเหมือนกับ: scaremonger , panicmonger

alarm bell n สัญญาณเตือนภัย
ความหมายเหมือนกับ: horn , siren

car alarm n สัญญาณกันขโมยในรถยนต์

fire alarm n สัญญาณเตือนไฟไหม้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top