airtight

แปลว่า


adj ที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
ความหมายเหมือนกับ: sealed , shut tight
adj ไม่มีจุดอ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่มีจุดให้โต้ตอบ