airlift

แปลว่า


vt ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
n ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน)
ความหมายเหมือนกับ: airdrop , air jump