airing

แปลว่า


n การตากลม
คำที่เกี่ยวข้อง: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง

คำที่มี "airing" ในคำ


despairing adj ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง
ความหมายเหมือนกับ: hopeless , pessimistic
คำตรงข้าม: hopeful , optimistic

despairingly adv อย่างหมดหวัง

pairing n คนหรือสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกัน

repairing n เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม
ความหมายเหมือนกับ: restoring , renovatingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top