agreeing

แปลว่า


adj ที่ยอมรับร่วมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เห็นด้วย , ที่เห็นพ้องต้องกัน
adj ซึ่งแสดงถึงการยินยอม
ความหมายเหมือนกับ: affirming
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเห็นพ้อง
คำตรงข้าม: negative
n การเห็นพ้อง
ความหมายเหมือนกับ: complying , accession
คำที่เกี่ยวข้อง: การเห็นด้วย , การเห็นชอบร่วมกัน , การยอมรับร่วมกัน
คำตรงข้าม: disagreeing , disrupting
adj สอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: harmonious , consonant
adj ที่เห็นพ้องต้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: harmonious
adj ที่มีหลักฐานยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: confirming , affirmative
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นจริง