agreeable

แปลว่า


adj ซึ่งยินยอม
ความหมายเหมือนกับ: acceptable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยินดีทำตาม , ซึ่งเห็นด้วย
adj เป็นที่พึงพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: pleasing , pleasant
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าพอใจ
adj เป็นมิตร