agree on

แปลว่า


phrv เห็นพ้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: agree about
คำที่เกี่ยวข้อง: เห็นด้วยใน , ตกลง (เรื่อง)
phrv ตัดสินว่าเป็น
ความหมายเหมือนกับ: decide on
คำที่เกี่ยวข้อง: เลือกให้เป็น