agitate

แปลว่า


vt ทำให้ปั่นป่วน
ความหมายเหมือนกับ: stir , disturb
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นกังวล , ก่อกวน
vt ทำให้สั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: เขย่า
vi ปลุกปั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลุกระดม , ปลุกเร้า

ตัวอย่างประโยค


You're a lot more agitated than usual. เธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ