aging

แปลว่า


adj เป็นผู้ใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: mature
adj เริ่มแก่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: obsolescent
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มชรา