afflict

แปลว่า


vt ทำให้เจ็บป่วย
ความหมายเหมือนกับ: distress
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เจ็บปวด , ทำให้เดือดร้อน , ทำให้รำคาญ , ทำให้ทรมาน

คำที่มี "afflict" ในคำ


affliction n ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความหมายเหมือนกับ: suffering , pain

affliction n โรคภัยไข้เจ็บ

afflictive adj ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง

afflict with phrv ทุกข์ทรมานด้วย

afflicted adj มีภาระหนัก
ความหมายเหมือนกับ: burdened

afflicted adj ทุกข์ยาก
ความหมายเหมือนกับ: distressed , ill
คำตรงข้าม: joyful , happyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top