afflict

แปลว่า


vt ทำให้เจ็บป่วย
ความหมายเหมือนกับ: distress
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เจ็บปวด , ทำให้เดือดร้อน , ทำให้รำคาญ , ทำให้ทรมาน