affirmation

แปลว่า


n การกล่าวหา
ความหมายเหมือนกับ: assertion , charge
n การยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: statement
n การยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: confirmation , assurance
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้แน่ชัด
n การยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: affirmance , assertion , attestation , deposition , statement , testimony , avowal
คำที่เกี่ยวข้อง: คำยืนยัน , การลงนามเป็นพยาน , คำให้การ , หลักฐาน
คำตรงข้าม: denial , disavowal , negation
n การยืนยันโดยเปิดเผย
n การพิสูจน์ความจริง
ความหมายเหมือนกับ: attestation , proof
คำที่เกี่ยวข้อง: การยืนยันความเป็นจริง , หลักฐานพิสูจน์ความจริง
คำตรงข้าม: contradiction , fallacy , invalidity


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top