affinity

แปลว่า


n คนที่น่าดึงดูด
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่น่ารัก , คนที่น่าสนใจ
n ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: kinship , relationship
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน
n ความใกล้ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
n ความรู้สึกชอบพอ
ความหมายเหมือนกับ: fondness , liking , sympathy