affectibility

แปลว่า


n ความรู้สึกไว
ความหมายเหมือนกับ: sensitivity , impressibility
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอ่อนไหวง่าย , ความกระเทือนใจง่าย