advertising

แปลว่า


n ธุรกิจโฆษณา
ความหมายเหมือนกับ: advertising agency
n สิ่งโฆษณา
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา , งานโฆษณา

คำที่มี "advertising" ในคำ


advertising agency n ธุรกิจโฆษณา
ความหมายเหมือนกับ: advertising

advertising copy n คำโฆษณา
ความหมายเหมือนกับ: jingle

fraudulent advertising vt โฆษณาชวนเชื่อ
คำตรงข้าม: trustworthy advertisingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top