advertising

แปลว่า


n ธุรกิจโฆษณา
ความหมายเหมือนกับ: advertising agency
n สิ่งโฆษณา
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา , งานโฆษณา