adverse

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: harmful
adj ตรงกันข้าม
ความหมายเหมือนกับ: opposed
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงข้าม