advent

แปลว่า


n การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ)
ความหมายเหมือนกับ: arrival , coming
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรากฎตัว (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ)