adumbration

แปลว่า


n ร่มเงา
ความหมายเหมือนกับ: shade
คำที่เกี่ยวข้อง: เงา , เงามืด
คำตรงข้าม: brightness , sunlight


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top