adrift

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีจุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: directionless
คำที่เกี่ยวข้อง: คว้าง , เคว้งคว้าง
adj ลอยไป
ความหมายเหมือนกับ: drifting
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่องลอย