adrift

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีจุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: directionless
คำที่เกี่ยวข้อง: คว้าง , เคว้งคว้าง
adj ลอยไป
ความหมายเหมือนกับ: drifting
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่องลอย

คำที่มี "adrift" ในคำ


go adrift phrv ล่องลอยไปอย่างอิสระ

go adrift phrv ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

set adrift phrv ปล่อยให้ลอยไป
ความหมายเหมือนกับ: turn adrift

turn adrift phrv ปล่อยให้ลอยไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top