adorn

แปลว่า


vt ตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: beautify , embellish , ornament
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่ง , ทรงเครื่อง , ประดิดประดอย , ประดับ , ประดับประดา