adorn

แปลว่า


vt ตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: beautify , embellish , ornament
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่ง , ทรงเครื่อง , ประดิดประดอย , ประดับ , ประดับประดา

คำที่มี "adorn" ในคำ


adorned adj ที่ตกแต่งประดับประดา
ความหมายเหมือนกับ: garnished , decorated

adornment n การประดับประดา
ความหมายเหมือนกับ: ornamentation , embellishment

adornment n สิ่งประดับตกแต่ง

adorn with phrv ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า
ความหมายเหมือนกับ: decorate withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top