adopt as

แปลว่า


phrv ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมรับเป็นลูก , ยอมรับ
phrv เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top